Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status,

verantwoording

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

Beleidsplan, nieuwsbrief en jaarstukken

- Beleidsplan

Een organisatie die zichzelf respecteert, beschikt over een beleidsplan. Dat plan presenteren wij u bij deze:

Beleidsplan Stichting Amsterdams Gesproken Nieuws (meerjarig)

1. Doelstelling

De doelstelling overeenkomstig de statuten opgesteld dd. 16 januari 1992 Is als volgt:

"Het verwerven van fondsen ter bevordering van de verspreiding van informatie op geluidsbanden of andere informatiedragers ten behoeve van de leden van de Afdeling Amsterdam en omstreken van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden."

Deze vereniging is per 29 april 2013 door een fusie, opgegaan in de Oogvereniging Nederland en vormt daar nu de Regiogroep Amsterdam.

2. Actueel beleid

Het 6 keer per jaar uitgeven van een geluidsperiodiek met informatie voor de doelgroep. Deze informatie bestaat uit diverse rubrieken zoals mededelingen van de regiogroep, wetenswaardigheden, reportages, interviews en aanbiedingen van leveranciers. Voor de luisteraar aangenaam omlijst met muziek of anderszins. De naam van deze periodiek is “Het Alternatiefje”.

3. Werkzaamheden voor de uitvoering van het beleid

De informatie wordt verzameld en zonodig vooraf opgenomen (interviews en reportages) door de redactie. Samen met  de geluidstechnici wordt eens in de 2 maanden op een zaterdag een opnamedag belegd om  in een geluidsstudio het materiaal in te spreken en te monteren. Het geheel wordt digitaal aangeleverd aan Dedicon, het bedrijf voor de doelgroep dat gespecialiseerd is in Daisy, (Digital Audio Information System), ter vermenigvuldiging op cd’s en verzending.

4. De werving van fondsen

De leden van de Oogvereniging regio Amsterdam en andere belangstellenden ontvangen de periodiek gratis. Jaarlijks ontvangen de abonnees schriftelijk een Nieuwsbrief met tevens een uitnodiging om via de bijgesloten acceptgiro een donatie te doen. Bedrijven, leveranciers voor de doelgroep, die in het periodiek genoemd worden, wordt een verzoek voor een donatie gezonden.

5. Het beheren van fondsen en vermogen

Fondsen en vermogen worden beheerd door de penningmeester met verantwoording naar de andere bestuursleden. 

Fondsen en vermogen worden aangehouden op betaal- en spaarrekeningen ten name van de Stichting. De boeken worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. Professioneel advies wordt ingewonnen bij een erkend belastingconsulent.

6. De besteding van fondsen en vermogen

Bestuurs- en redactieleden verrichten hun activiteiten om niet. Uit de verkregen fondsen en het vermogen worden de kosten van de redactie, zijnde de reiskosten en consumpties voor tijdens de opnamen, de kosten voor opnameapparatuur, de externe kosten voor de vermenigvuldiging en verzending van de cd’s en de kosten van fondswerving betaald.

Het vermogen wordt aangehouden om verschillen in inkomsten en uitgaven te kunnen opvangen en de continuïteit te waarborgen. Voor dat laatste is een reserve gevormd, omdat er geen zekerheid bestaat met betrekking tot het mogen blijven gebruiken van de faciliteiten van Radio Domino, de ziekenomroep van onder meer het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam.

Tot zover dit beleidsplan, opgemaakt op 1 september 2013.

Jaarstukken

- Financiële stukken

Onze financiële stukken hebben wij opgenomen, als extra pagina bij die over de ANBI-status. U kunt die extra pagina via dat tabblad bereiken, maar er ook ineens heen gaan, daartoe kunt u deze link volgen. Voor een nadere detaillering kunt u contact opnemen met onze penningmeester. Een bericht aan hem kan worden gestuurd door het aanklikken van deze link. Neem in uw bericht contactgegevens op, zodat wij u kunnen bereiken.

- Nieuwsbrief

Onze stichting geeft jaarlijks een nieuwsbrief uit, in de vorm van een jaarverslag. Die nieuwsbrief gaat naar alle donateurs en overige belangstellenden. Wij laten de tekst van de jongste nieuwsbrief hieronder volgen:

STICHTING AMSTERDAMS GESPROKEN NIEUWS

 

Nieuwsbrief zomer 2000015

 

Inleiding

De Stichting Amsterdams Gesproken Nieuws (SAGN) werd eind 1991 opgericht om ervoor te zorgen dat mensen met een visuele beperking in de regio Amsterdam zouden kunnen worden voorzien van informatie in gesproken vorm. Om dit doel te bereiken werd toen gestart met het uitgeven van een luistermagazine dat de naam ‘Het Alternatiefje’ kreeg. Het Alternatiefje biedt aan blinden en slechtzienden een bescheiden alternatief voor alle gedrukte informatie die voor hen moeilijk, of helemaal niet te lezen is. Een heel bescheiden alternatief, want het luistermagazine had aanvankelijk een speelduur van slechts anderhalf uur per aflevering. Dat veranderde begin 2004, toen Het Alternatiefje een digitale uitgave werd. Sindsdien is de speelduur toegenomen en bedraagt nu vier à vijf uur per aflevering.

Het aantal afleveringen bleef zes per jaar.

 

Het redactieteam bleef sinds de vorige nieuwsbrief ongewijzigd, maar helaas moest één van onze drie technici, de zeer ervaren Evert Kupers, zijn medewerking aan Het Alternatiefje beëindigen. Hij had er nog wel voor gezorgd dat we voorlopig gratis gebruik kunnen maken van de digitale verzendservice van WTransfer.

 

Onze penningmeester, Albert Oostendorp, moest bij een controle tot zijn verbazing vaststellen, dat er door het kopieercentrum in Grave veel meer cd’s worden verstuurd, dan het aantal abonnees dat bij hem geregistreerd stond. De kosten voor deze extra kopieën worden bij onze stichting in rekening gebracht, zonder dat daar bijdragen tegenover staan. Dat bezwaar zou verdwijnen. als de luisteraars in kwestie zich zouden aanmelden als lid van de regio Amsterdam, wat zonder verhoging van de contributie mogelijk is. Daar zijn deze luisteraars inmiddels over benaderd.

 

Gelukkig zijn we erin geslaagd onze anbi-status te behouden. Dat betekent dat de belastingdienst onze stichting als algemeen nut beogende instelling beschouwt. Wat voor u als donateur betekent dat een gift aan onze stichting fiscaal aftrekbaar is.

 

De Oogvereniging

De Oogvereniging is in Nederland de grootste belangenbehartiger van mensen met een oogaandoening, die vaak al heeft geleid tot een visuele beperking. Een belangrijke taak van de Oogvereniging is het geven van informatie met betrekking tot blindheid en slechtziendheid aan haar leden en aan de buitenwereld. Het gaat daarbij zowel om ontwikkelingen op medisch gebied, als om de wijze waarop je met de gevolgen van een oogaandoening kunt leven.

De Stichting Amsterdams Gesproken Nieuws verzorgt de uitgave van Het Alternatiefje in opdracht van de regio Amsterdam van de Oogvereniging. Twee leden van het regio bestuur hebben tevens zitting in het bestuur van de SAGN, waardoor een goede samenwerking wordt gewaarborgd.

 

Elk lid van de Oogvereniging kan zonder extra kosten lid worden van de regio Amsterdam, ook als men al bij één of meer andere ondergroeperingen staat ingeschreven. De regio ontvangt voor dat lidmaatschap een bijdrage uit de centrale kas, waar de contributies worden geïnd.

Begin juli bereikte ons het bericht dat de regio Amsterdam niet langer mag rekenen op subsidie van de gemeente Amsterdam. Dat was een onverwachte en heel onaangename verrassing, temeer daar de vereniging al vele jaren in aanmerking kwam voor financiële ondersteuning door de gemeente Amsterdam. Dat betekent dat de informatievoorziening aan leden van de regio in grootletter druk en in braille, waarvan de kosten erg hoog zijn, in gevaar komt en dat zou kunnen betekenen dat nog meer leden zich zullen aanmelden voor informatie in gesproken vorm via ons luistermagazine Het Alternatiefje.

 

Het Alternatiefje

Het is voor het bestuur en voor de medewerkers van Het Alternatiefje een grote stimulans dat er ook na bijna 25 jaar nog steeds met veel enthousiasme wordt gereageerd op ons luistermagazine. Die reacties komen vaak rechtstreeks bij de redactie binnen, maar dikwijls ook via via. Rechtstreekse reacties worden meegenomen in de rubriek ‘Van de redactie en de lezers’, zodat ook andere luisteraars er kennis van kunnen nemen.

Opvallend is dat steeds meer leden van de Oogvereniging die elders in het land wonen, er ook prijs op stellen Het Alternatiefje te ontvangen. Redenen daarvoor zijn, het zich verbonden voelen met de hoofdstad, of omdat men de inhoud van de cd aantrekkelijk vindt.

 

De redactie van Het Alternatiefje bestaat uit vijf personen: Dick van der Maat, Elise van Ginkel, Gerda Schuddeboom, Henk Kortschot en Ronald Polderman (eind-/hoofdredacteur). Gerda woont in Uitgeest, de andere redacteuren wonen in Amsterdam. Zij maken reportages en interviews op locatie, voeren studiogesprekken, verzorgen een aantal vaste rubrieken en kiezen muziek, of geluidsfragmenten uit om een gespreksonderwerp mee af te sluiten.

Daarnaast is in vrijwel elke aflevering van ons luistermagazine de stem te horen van Lex Hendriksen, lid van het hoofdbestuur van de Oogvereniging en vertegenwoordiger namens de Oogvereniging in de Reizigersadviesraad.

Dror Cohen Rapoport zorgde er vele jaren voor dat de luisteraars werden bijgepraat over veranderingen in het openbaar vervoer, in openbare gebouwen en in het verkeer. Die taak werd begin 2015 overgenomen door Petra Huidink, die voorzitter werd van de mobiliteitscommissie van de Oogvereniging Amsterdam.

 

Marjan de Groot leest het Ledenblad voor dat aan het eind van Het Alternatiefje te horen is.

De kop van Het Alternatiefje en de tekst van de drie advertenties worden ingesproken door Hans Hogendoorn die met zijn mooie, warme radiostem ons magazine al jaren een heel eigen kleur geeft.

Vera de Groot zorgde weer voor een aantal columns, waarin zij de wereld bekijkt door de ogen van een slechtziende.

Herman Kleton schreef op verzoek van de redactie een kritische column over de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’, waarmee veel leden van de Oogvereniging in de komende maanden te maken zullen krijgen in het kader van de Wmo (de wet maatschappelijke ondersteuning). Zodra er leden zijn die op dit punt ervaringen te melden hebben, zullen we daar in Het Alternatiefje zeker aandacht aan besteden.

 

Van de vele vaste rubrieken noemen we hier slechts de rubriek ‘Handige hulpmiddelen, technische tips en moderne media’. Deze rubriek bevat informatie over eenvoudige hulpmiddelen die het leven van iemand met een visuele beperking kunnen vergemakkelijken, maar ook tips en ervaringen met betrekking tot de nieuwste technische ontwikkelingen en de rubriek voorziet daarmee in een grote behoefte.

 

Techniek

Het Alternatiefje wordt technisch vorm gegeven in de studio’s van Radio Domino, de radio-omroep van het MC Slotervaart in Amsterdam. Op de zaterdag waarop de eindmontage plaatsvindt, komen de redacteuren en de technici naar de studio. Daar worden de laatste onvolkomenheden verwijderd uit de eerder op locatie opgenomen interviews, worden enkele studiogesprekken gevoerd, worden toepasselijke geluidfragmenten en muziek aan de interviews en reportages toegevoegd en wordt het Ledenblad van de regio Amsterdam van de Oogvereniging ingesproken en afgemonteerd. Als bij een laatste controle is vastgesteld dat er niets is vergeten en dat alle onderdelen op de juiste plek staan, wordt het volledige, zeer omvangrijke geluidsbestand via WTransfer ge-upload naar Dedicon in Grave, waar het luistermagazine op de eerstvolgende werkdag op Daisy-cd’s wordt gekopieerd en naar de ruim 400 abonnees verzonden.

Sinds enkele maanden wordt de montagedag begonnen met een kort redacteurenoverleg, waarbij de vorige aflevering wordt geëvalueerd en de te volgen werkwijze voor die dag wordt doorgesproken.

 

Wij hadden sinds enkele jaren de luxe dat we voor de technische vormgeving van ons magazine konden beschikken over drie ervaren technici: Evert Kupers, Thijs Jan Hoving en Wim Vinju. Helaas bereikte ons in maart het bericht dat Evert Kupers tot zijn en onze spijt niet langer aan Het Alternatiefje kan meewerken, omdat hij de samenwerking met Radio Domino heeft opgezegd.

Het bestuur van de SAGN heeft Evert en zijn vrouw Nicole met een mooi cadeau bedankt voor hun jarenlange trouwe medewerking aan Het Alternatiefje. Zij kwamen daarvoor op de montagedagen helemaal van Culemborg naar Amsterdam. Evert zal Het Alternatiefje met belangstelling blijven volgen en de redactie mag indien gewenst een beroep blijven doen op zijn grote netwerk en ruime ervaring.

 

Op zaterdag 28 maart waren de redacteuren, de technici, de voorlezer van het Ledenblad en het bestuur van de SAGN uitgenodigd voor een gezellig samenzijn ten huize van de eind-/hoofdredacteur. Daaraan voorafgaand was er een overleg van de redactie, waar werd besproken hoe de kwaliteit van ons luistermagazine nog verder zou kunnen worden verbeterd.

 

Interviews

Om u een indruk te geven van de gevarieerde inhoud van Het Alternatiefje, volgt hier een kleine greep uit de onderwerpen die sinds vorig jaar zomer aan de orde zijn geweest:

. Een cursus salsadansen bij Stichting Blinden-Penning

. Een kijkje achter de schermen van Connexxion als uitvoerder van het aanvullend openbaar vervoer in Amsterdam

. Een terugblik op het werk van Romke de Vries als eerste blinde rechter van Nederland

. Op bezoek bij draaiorgelbouwer Perlé

. Aandacht voor een nieuw project van de Oogvereniging waarbij jobcoaches met een visuele beperking werkzoekenden met een visuele beperking gaan begeleiden

. Een gesprek met de blinde kunstenaar Evert Bolt die op de tast prachtige beelden maakt

. Een interview met een optometrist verbonden aan het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam

. Op bezoek bij Bart Bosman (zeer slechtziend) die zijn eigen bier brouwt.

 

Het Ledenblad

Eenmaal in de twee maanden verschijnt er een aflevering van het Ledenblad van de regio Amsterdam van de Oogvereniging. Het bevat aankondigingen van vergaderingen en activiteiten, een uitgebreide activiteitenkalender, een terugblik op eerder georganiseerde activiteiten en veel nieuwtjes die voor blinden en slechtzienden wetenswaardig zijn. Ook bevat het een lijst van actieve vrijwilligers met hun telefoonnummer en de taken die ze vervullen.

Het blad verschijnt in vier verschillende leesvormen: in een vergrote en daardoor voor veel slechtzienden goed leesbare druk, in braille, digitaal via e-mail en in gesproken vorm als onderdeel van Het Alternatiefje. Het kan ook worden beluisterd door alle leden van de Oogvereniging die het ledenorgaan ‘Oog’ in gesproken vorm ontvangen en door gebruikers van de Orion Webbox. Dat betekent dat leden van andere regio’s kennis kunnen nemen van de activiteiten die door de zeer actieve regio Amsterdam worden georganiseerd. Wat er nog weleens toe leidt dat die activiteiten op andere plaatsen in Nederland navolging vinden.

 

Financiën

De belangrijkste onkostenpost voor de Stichting Amsterdams Gesproken Nieuws wordt gevormd door de kopieerkosten die ons door Dedicon in grave in rekening worden gebracht. Dat die kosten in de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen is voor ons een voortdurende zorg. Gelukkig hoefde er geen apparatuur te worden vervangen en lukte het om de productie-/redactiekosten verder omlaag te brengen. We zijn blij dat onze adverteerders, Beleyes en OMC Zaandam in Het Alternatiefje bleven adverteren en dat we gratis gebruik mochten maken van de diensten van WTransfer in ruil voor een advertentie in ons blad. Maar dat we er al 23 jaar in slagen om de kosten van het uitgeven van Het Alternatiefje te kunnen financieren is toch vooral aan u te danken, de donateurs van onze stichting.

 

Slotwoord

Wij zijn de redacteuren, de technici en de voorlezer van het Ledenblad erkentelijk voor hun belangeloze medewerking en het MC Slotervaart en Radio Domino voor het gebruik van hun studio’s, apparatuur en knowhow. En u, onze donateurs willen wij bedanken voor de financiële steun die wij van u mochten ontvangen en ook dit jaar weer hopen te ontvangen. Het zijn lastige tijden, waarin kosten stijgen en subsidies wegvallen. Mogen wij op uw betrokkenheid en financiële steun blijven rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank!

 

En als u het leuk vindt om een keer de hectiek van een montagedag van Het Alternatiefje in de studio’s van Radio Domino mee te maken, maakt u dan een afspraak met ondergetekende.

 

Amsterdam, juli 2015

Ronald Polderman, secretaris

Tel. 020 6150358.

Tot zover deze nieuwsbrief. Als u belangstelling heeft voor voorgaande nieuwsbrieven, dan kunt u die bij de heer Polderman opvragen.

Laatst gewijzigd 12-11-2013